Gebruiksvoorwaarden

 

Computacenter, inclusief dochterondernemingen ("Computacenter"), verstrekt de informatie op deze website of de pagina's van de website ("website") aan bezoekers (hierna gezamenlijk "u" of "uw") volgens de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden of andere relevante voorwaarden, beleidsregels en verklaringen die van toepassing kunnen zijn op een specifieke sectie of module van deze website. Door deze website te gebruiken verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, moet u deze website niet gebruiken. De informatie, meningen, onderzoeksinformatie, gegevens en/of inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot informatie die verstrekt kan worden door derden of gegevens- of contentproviders) ("informatie") die op deze website worden verstrekt, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales zonder uitvoering te geven aan tegenstrijdigheden in de wetsbeginselen. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot alle geschillen die zich voordoen in verband met de website of relevante voorwaarden, beleidsregels en verklaringen of enig onderwerp dat daaraan gerelateerd is of daarmee verband houdt. Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door Computacenter vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Computacenter geeft geen garanties betreffende de geschiktheid of beschikbaarheid van informatie voor gebruik op andere locaties, en toegang daartoe vanaf locaties waar de inhoud onwettig is, is verboden. Bezoekers die ervoor kiezen deze website te bekijken vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn volledig verantwoordelijk voor naleving van plaatselijk toepasselijke wetgeving.

 

Gebruiksbeperkingen

Computacenter of haar licentiegevers bezitten het auteursrecht op alle informatie die op deze website wordt verstrekt. Tenzij hierin anders wordt vermeld, mag geen enkel deel van de informatie worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of overgedragen in enige vorm of via enig middel, inclusief, maar niet beperkt tot elektronische of mechanische middelen, fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Computacenter of de eigenaar van het auteursrecht. Er wordt alleen toestemming gegeven voor het weergeven, kopiëren, verspreiden en downloaden van de informatie op deze website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de informatie niet wijzigt en alle auteursrechten en eigendomsververmeldingen in de informatie handhaaft. Deze toestemming eindigt onmiddellijk in geval van schending van deze voorwaarden. Bij beëindiging moet alle gedownloade en geprinte informatie worden vernietigd. U mag evenmin informatie op deze website "mirroren" op andere servers zonder voorafgaande toestemming van Computacenter.

 

Garantiedisclaimer

Informatie op deze website wordt verstrekt "as is" zonder enige garantie, expliciet noch impliciet, voor zover toelaatbaar volgens de toepasselijke wetgeving. Computacenter geeft geen garantie en verklaringen betreffende het gebruik, de geldigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van of anderszins betreffende de informatie op deze website of websites die gelinkt zijn aan deze website.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, is Computacenter aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winstderving ten gevolge van het gebruik of het onvermogen tot het gebruik van de informatie op deze website, zelfs als Computacenter of een door Computacenter geautoriseerde vertegenwoordiger geïnformeerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade. Indien uw gebruik van de informatie van deze website leidt tot de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, draagt u hiervoor de volledige kosten. Computacenter sluit aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten, niet uit.

 

Uw account

Indien u onze site gebruikt om orders te plaatsen via onze webshops, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accounts en wachtwoorden om onbevoegde toegang tot uw accounts te voorkomen. U stemt ermee in persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alle activiteit die plaatsvindt via uw accounts en wachtwoorden. U stemt ermee in alle nodige maatregelen te treffen om uw wachtwoorden geheim en veilig te houden en u moet ons onmiddellijk informeren als u redenen hebt aan te nemen dat uw wachtwoorden bekend zijn bij onbevoegde personen of als uw wachtwoorden gebruikt worden of waarschijnlijk gebruikt zullen worden op een onbevoegde manier.
Gebruikers met Supervisor-rechten zijn verantwoordelijk voor de handelingen van gebruikers aan wie toegang is verleend tot hun account.
Computacenter behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht toegang te weigeren tot de website, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen en bewerken of orders te annuleren. Als wij een order annuleren, brengt dit geen kosten voor u met zich mee.

 

Herzieningen

Computacenter kan op elk moment deze gebruiksvoorwaarden herzien door deze pagina te updaten. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze herzieningen. We raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden.

 

Disclaimers

Computacenter betracht redelijke zorgvuldigheid om te waarborgen dat de informatie die op deze website wordt verstrekt nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen en de gebruiker mag niet zonder meer vertrouwen op de nauwkeurigheid van de informatie zonder dit rechtstreeks bij Computacenter te controleren. Niets op deze website kan beschouwd worden als een verklaring of voorstelling van feiten.

Computacenter heeft geen controle over het gebruik van de informatie door de gebruiker en is derhalve niet aansprakelijk voor winstderving of enig verlies van contracten of enige indirecte of gevolgschade of verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke informatie.

Het materiaal op deze website dient uitsluitend als richtlijn en is niet bedoeld als aanbeveling tot het kopen, verkopen of vasthouden van effecten van Computacenter Plc, en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot aankoop van dergelijke effecten. De prijs van aandelen en het inkomen daarvan kunnen zowel stijgen of dalen. Als u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Dit heeft geen gevolgen voor de statutaire rechten van een klant die als consument handelt met Computacenter.

Deze pagina's zijn uitsluitend informatief bedoeld. Computacenter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van contract, onrechtmatige daad of anderszins voor enig verlies of schade, direct of indirect veroorzaakt door, voortvloeiend uit of in verband met enig gebruik van of vertrouwen op de inhoud van deze website tenzij dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten. Computacenter aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites, inclusief websites waardoor u toegang hebt verkregen tot deze website of waartoe u vanaf deze website toegang kunt verkrijgen.

 

Hypertekstlinks

Computacenter is niet in staat alle websites die aan deze website zijn gekoppeld te beoordelen, heeft dit derhalve niet gedaan en kan niet voor hun inhoud aansprakelijk worden gesteld. Gebruikers maken op eigen risico gebruik van links naar andere websites en gebruiken die websites in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van die websites.

 

Overgedragen materiaal

Al het materiaal en alle informatie die overgedragen wordt naar of gepost wordt op deze website via ongeacht welk middel wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd en kan verspreid, opgeslagen of gebruikt worden door Computacenter of haar dochterondernemingen voor ongeacht welk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren of verhandelen van producten. U mag geen onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, schandalig, aanstootgevend, pornografisch of ontheiligend materiaal of enige ander materiaal dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gebied waarop de website betrekking heeft, posten op of overdragen van of naar deze website.