• Financial Results

Tussentijdse halfjaarresultaten 2022

Computacenter maakt resultaten bekend, gebaseerd op niet-gecontroleerde financiële informatie, voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022.

Computacenter plc - Tussentijdse resultaten van zes maanden eindigend op 30 juni 2022

 

Computacenter plc ("Computacenter" of de "Groep"), een toonaangevende onafhankelijke technologiepartner waarop grote bedrijven en organisaties in de publieke sector vertrouwen, maakt vandaag de resultaten bekend, op basis van niet-gecontroleerde financiële informatie, van zes maanden eindigend op 30 juni 2022.

 

Financiële hoogtepunten

 

H1 2022

H1 2021

Procentuele verandering
Stijging/ (Daling)

Financiële prestaties

Technology Sourcing inkomsten (£ miljoen)

2,074.2

1,719.0

20.7

Omzet uit diensten (£ miljoen)

752.5

706.1

6.6

Inkomsten (miljoen pond)

2,826.7

2,425.1

16.6

Technology Sourcing bruto gefactureerde inkomsten (£ miljoen)

3,219.4

2,581.5

24.7

Omzet uit diensten (£ miljoen)

752.5

706.1

6.6

Bruto gefactureerde inkomsten(£ miljoen)

3,971.9

3,287.6

20.8

Aangepaste1 winst vóór belastingen (£ miljoen)

111.9

118.9

(5.9)

Aangepaste1 verwaterde winst per aandeel(pence)

69.8

73.1

(4.5)

Dividend per aandeel (pence)

22.1

16.9

30.8

Winst voor belasting (£ miljoen)

107.8

115.2

(6.4)

Verwaterde winst per aandeel (pence)

67.3

70.7

(4.8)

Kaspositie

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten (£ miljoen)

193.5

158.5

 

Aangepaste nettofondsen3 (£ miljoen)

159.3

121.8

 

Netto middelen/(schuld) (£ miljoen)

12.1

(29.4)

 

Netto-instroom van kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten(£ miljoen)

8.1

1.5

 

Aansluiting met aangepaste1 maatstaven

 

 

Aangepaste1 winst vóór belastingen (£ miljoen)

111.9

118.9

 

Bijzondere en andere aanpassingen:

 

 

 

Afschrijving van verworven immateriële activa (ƒ miljoen)

(4.1)

(3.7)

 

Winst voor belasting (£ miljoen)

107.8

115.2Operationele hoogtepunten:

 • Onze sterke handelsresultaten over de zes maanden tot 30 juni 2022 blijven de veerkracht van ons bedrijfsmodel aantonen. De omzet steeg met 16,0% bij constante valuta op2 basis, maar zoals we in onze Trading Update van 29 april 2022 aangaven, blijft de aangepaste1 winst vóór belastingen over het eerste halfjaar achter bij de vergelijkende periode tot 30 juni 2021.
   
 • In het VK daalden de inkomsten met 7,1 procent, waarbij de Technology Sourcing business een omzetdaling van 10,5 procent zag als gevolg van de afnemende vraag naar werkplekuitrol. Het VK zag een aangename groei in datacenteractiviteiten met hogere marges, aangezien de markt op dit gebied snel blijft groeien, hoewel de volumes niet voldoende waren om de werkplekactiviteiten te vervangen. Aanzienlijke stijgingen in software en wederverkochte diensten met lage marges hadden een impact op de gefactureerde bruto-inkomsten4 , maar worden netto gerapporteerd voor de inkomsten uit Technology Sourcing.
   
 • De Duitse activiteiten zagen de opbrengsten met 10,2% stijgen bij constante valuta2 . De omzetgroei van Technology Sourcing was positief gedurende de periode, met aanzienlijke stijgingen voor werkplekhardware en -software. Professional Services groeide opnieuw met dubbele cijfers, waarbij het bedrijf de capaciteit en het aanbod bleef uitbreiden. Managed Services genereerde een uitstekende groei, dankzij het binnenhalen van contracten in 2021.
   
 • De Franse activiteiten zagen de inkomsten uit Technology Sourcing weer groeien doordat belangrijke klanten hun uitgaven verhoogden, waarbij een aantal klanten uit de particuliere sector op bedrijfsniveau en grote raamcontracten met de overheid de inkoopactiviteit verhoogden. De marges verbeterden doordat deze klanten investeerden in aanzienlijke server rack installaties. De integratie van Computacenter NS blijft op schema. Zoals verwacht had de overname een negatief effect op de groei van de inkomsten uit Professional Services in de periode, omdat oudere contracten werden beëindigd. Dit werd meer dan gecompenseerd door een aangename groei in Managed Services. Dit heeft geresulteerd in een omzetdaling van 2,4% bij constante valuta2 ,
   
 • In Noord-Amerika waren de resultaten te danken aan de voortdurende buitengewone groei van het aantal hyperscale datacenterklanten en aan nieuwe klanten. De groei werd gerealiseerd in zowel Technology Sourcing als Services, doordat de activiteit op het gebied van deploymentprojecten toenam. Noord-Amerika kende een sterke omzetgroei van 48,3 procent op basis van constante valuta2 . Aangezien deze groei geconcentreerd was bij een klein aantal hyperscale-technologie klanten, die een veel lager dan gemiddelde marge hebben, is de groei van de winstgevendheid niet gelijk aan die van de omzet.Een aansluiting tussen de belangrijkste aangepaste1 en wettelijke maatstaven wordt gegeven in het overzicht van de financieel directeur van de Groep in deze aankondiging. Meer informatie wordt gegeven onder 5 bij de beknopte financiële informatie in deze aankondiging.

Naar aanleiding van een onlangs door de International Accounting Standards Board goedgekeurde interpretatie van de standaard voor het verantwoorden van opbrengsten, hebben wij, en een aantal van onze vergelijkbare wederverkopers met toegevoegde waarde, de manier waarop wij opbrengsten verantwoorden voor standalone software en wederverkochte diensten van derden gewijzigd en onze grondslagen voor financiële verslaggeving aangepast om deze wijziging weer te geven. Dienovereenkomstig hebben wij onze inkomsten uit voorgaande perioden verlaagd van £3.180,0 miljoen zoals gerapporteerd op 30 juni 2021 naar £2.425,1 miljoen, aangezien wij nu hebben vastgesteld dat wij een agent zijn voor deze transacties en inkomsten op nettobasis zullen boeken, waarbij alleen de brutomarge op dit soort deals, zijnde de bruto gefactureerde inkomsten minus de kosten van de doorverkochte software of diensten van derden, als inkomsten worden geboekt, en niets als kosten van verkochte goederen. Meer informatie over deze wijziging, inclusief de retroactieve aanpassing van de jaarrekening en de herziene waarderingsgrondslag, is te vinden in noot 3 bij de beknopte financiële informatie in deze aankondiging.


1 Bruto gefactureerde baten, aangepaste beheerskosten, aangepaste bedrijfswinst of -verlies, aangepaste winst of verlies vóór belastingen, aangepaste belastingen, aangepaste winst of verlies, aangepaste winst per aandeel en aangepaste verwaterde winst per aandeel worden, naargelang het geval, telkens vóór bijzondere en andere aanpassingsposten, met inbegrip van winsten of verliezen op bedrijfsovernames en -verkopen, afschrijving van verworven immateriële activa, gebruik van uitgestelde belastingvorderingen (wanneer de eerste opname plaatsvond als een bijzondere post of een aanpassing van de reële waarde bij overname) en het daarmee samenhangende belastingeffect van deze bijzondere en andere aanpassingsposten, aangezien het management deze posten niet in aanmerking neemt bij de beoordeling van de onderliggende prestaties van het segment of de Groep als geheel. Een aansluiting met aangepaste maatstaven wordt gegeven in het overzicht van de financieel directeur van de Groep dat in deze aankondiging is opgenomen en waarin het effect van bijzondere en andere bijzondere posten wordt toegelicht wanneer deze worden vergeleken met de niet algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (GAAP), naast de financiële maatstaven die volgens IFRS worden gerapporteerd. Meer informatie wordt gegeven in noot 4 bij de beknopte financiële informatie in deze aankondiging.

2 Wij beoordelen de langetermijnprestaties en -trends binnen onze strategische prioriteiten op basis van constante valuta. De resultaten van de Groep en haar overzeese segmenten worden, waar aangegeven, eveneens weergegeven in constante valuta. De presentatie in constante valuta, een niet binnen GAAP gedefinieerde maatstaf, sluit het effect van wisselkoersschommelingen uit. Wij menen dat informatie in constante valuta een waardevol aanvullend detail geeft van onze bedrijfsresultaten, in overeenstemming met hoe wij onze prestaties evalueren. Wij berekenen percentages in constante valuta door onze financiële resultaten in lokale valuta van voorgaande perioden om te rekenen aan de hand van de gemiddelde wisselkoersen van de huidige periode en deze herberekende bedragen te vergelijken met onze resultaten van de huidige periode of door de resultaten te presenteren in de equivalente bedragen in lokale valuta. Overal waar de resultaten van de Groep of haar overzeese segmenten worden weergegeven in constante valuta of equivalente bedragen in lokale valuta, wordt de equivalente maatstaf voor de voorgaande periode ook weergegeven in het gerapporteerde equivalent in pond sterling, op basis van de op dat moment geldende wisselkoersen. 2022 tussentijdse hoogtepunten, zoals hierboven weergegeven, worden weergegeven in het gerapporteerde pond sterling equivalent.

3 Aangepaste nettofinanciering of aangepaste nettoschuld omvat geldmiddelen en kasequivalenten, andere kort- of langlopende leningen en investeringen in vlottende activa. Na de invoering van IFRS 16 worden alle leaseverplichtingen buiten beschouwing gelaten. Een concordantietabel voor deze maatstaf, inclusief het effect van leaseverplichtingen, is opgenomen in toelichting 12 bij de beknopte financiële informatie in deze aankondiging.

4 Bruto gefactureerde omzet is gebaseerd op de waarde van aan klanten gefactureerde bedragen, exclusief het effect van creditnota's en exclusief BTW en andere omzetbelastingen. Deze maatstaf geeft de kasstromen uit de opbrengsten weer, teneinde het management en de gebruikers van deze aankondiging inzicht te geven in de groei van de opbrengsten op 'Principal' basis en hen te helpen bij de beoordeling van de mutaties in het werkkapitaal in de geconsolideerde balans en het geconsolideerde kasstroomoverzicht. Deze maatstaf geeft een alternatief beeld van de groei van de gecorrigeerde brutowinst, gebaseerd op de verschillen in productmix en de boekhoudkundige verwerking daarvan. De gefactureerde bruto-opbrengsten omvatten alle posten die als "agentschap" in de opbrengsten zijn opgenomen, op basis van aan de klanten gefactureerde bruto-opbrengsten, gecorrigeerd voor uitgestelde en toegerekende opbrengsten. Een aansluiting tussen omzet en bruto gefactureerde omzet wordt gegeven in toelichting 5 bij de beknopte financiële informatie in deze aankondiging.

De term Groep verwijst naar Computacenter plc en haar dochterondernemingen.Lees het volledige verslag

 


 

Vragen:

Computacenter plc

Mike Norris, algemeen directeur

01707 631601

Tony Conophy, financieel directeur

01707 631515

 

Tulchan Communications

James Macey White

Matt Low

020 7353 4200

 

 

Terug naar de startpagina van het nieuws

Zoals we al meerdere malen hebben voorspeld en aangekondigd, is de winstgevendheid van Computacenter in de eerste helft van 2022 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar we blijven op koers om onze uitgesproken verwachtingen van winstgroei voor het hele jaar waar te maken. 
 
Met uitzondering van de netwerkproducten, waar nog steeds problemen bestaan, zijn de problemen in de toeleveringsketen de afgelopen 3 maanden aanzienlijk verminderd. Onze klanten zijn echter uiterst gevoelig geworden voor tekorten in de toeleveringsketen en daarom moeten wij meer voorraden aanhouden, wat een invloed heeft op onze balans. In bijna alle gevallen is er een gegarandeerde verkoop van de voorraadartikelen. De aanhoudende sterkte van onze balans geeft ons een belangrijk concurrentievoordeel doordat wij op deze manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen. Hoe dit zich zal ontwikkelen naarmate de klanten wennen aan het vrijmaken van het aanbod valt nog te bezien. 
 
Hoewel de pandemie nieuwe manieren van werken heeft versneld, liggen de belangrijkste effecten van Covid-19 ver achter ons en zijn wij van mening dat de huidige marktomstandigheden het nieuwe normaal zijn. Het engagement van onze klanten om te investeren in technologie voelt uiterst robuust aan, ondanks de bekende en moeilijke economische omstandigheden in de wereld. Dit geeft ons vertrouwen voor 2023 en daarna.

Mike Norris, Chief Executive van Computacenter plc.